Geology of Ore Deposits, 2017, V 59, N 6.


Tectono-Magmatic Cycles and Geodynamic Settings 
of Ore-Bearing System Formation in the 
Southern Cis-Argun Region
V. A. Petrov, O. V. Andreeva, V. V. Poluektov 
and D. V. Kovalenko 
p. 431  

New Promising Gold-Ore Objects in the Strelna 
Greenstone Belt, Kola Peninsula
A. A. Kalinin, O. V. Kazanov, N. M. Kudryashov, 
G. F. Bakaev, S. V. Petrov, D. V. Elizarov and 
L. V. Lyalina 
p. 453  

Porphyry-Style Petropavlovskoe Gold Deposit, 
the Polar Urals: Geological Position, Mineralogy, 
and Formation Conditions
I. V. Vikentyev, R. Kh. Mansurov, Yu. N. Ivanova, 
E. E. Tyukova, I. D. Sobolev, V. D. Abramova, 
R. I. Vykhristenko, A. P. Trofimov, V. B. Khubanov, 
E. O. Groznova, S. S. Dvurechenskaya and S. 
G. Kryazhev 
p. 482  

Mineralogy and Formation Conditions of 
Novoshirokinsky Base Metal–Gold Deposit, 
Eastern Transbaikal Region, Russia
V. Yu. Prokofiev, G. D. Kiseleva, A. A. Dolomanova-Topol,
 S. G. Kryazhev, L. D. Zorina, A. N. Krasnov, 
S. E. Borisovsky, N. V. Trubkin and L. V. Magazina 
p. 521  

Anomalous Lead Isotopic Composition of Galena and 
Age of Altered Uranium Minerals: 
a Case Study of Chauli Deposits, 
Chatkal–Qurama District, Uzbekistan
I. V. Chernyshev, V. N. Golubev and A. V. Chugaev 
p. 551